Zaštita potrošača u BiH

Pravo zaštite potrošača se u bosanskohercegovačkom zakonodavstvu počinje intenzivno razvijati potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Europske zajednice te njihovih država članica.

U navedenom sporazumu u članu 76 uređeno je da će strane sarađivati s ciljem usklađivanja standarda za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini sa istim standardima u Zajednici. Djelotvorna zaštita potrošača je neophodna kako bi se osiguralo propisno funkcioniranje tržišne ekonomije, a ta zaštita zavisit će od razvoja i efikasnosti administracije radi osiguravanja nadzora nad tržištem i sprovođenja zakona u toj oblasti.

Prava potrošača u našoj zemlji zaštićena su i uređena Zakonom o zaštiti potrošača BiH, Zakonom o općoj sigurnosti proizvoda, Zakonom o obligacionim odnosima te mnogim drugima.

Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini nije uređena na jedinstven i sistemski način, što je sudbina i mnogih drugih oblasti u našoj zemlji. Osnovna prava potrošača su: pravo pristupa osnovnim uslugama i robi, pravo na obrazovanje o pitanjima potrošača, pravo na sigurnost i zaštitu života i zdravlja, pravo na informiranost, pravo na izbor, pravo na naknadu štete i kompenzaciju kao i pravo na život i rad u zdravoj i održivoj okolini.

Jedan od nadležnih organa za zaštitu, promovisanje i implementaciju prava potrošača je Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine koja u okviru politike zaštite potrošača sarađuje s nizom drugih institucija kao što su: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH – Odjel za nadzor nad tržištem, zaštitu potrošača i konkurenciju; inspekcijska tijela u FBiH, RS-u i BD-u; Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH.

Iako je u Zakonu o zaštiti prava potrošača u BiH propisano da potrošaču ne mogu biti uskraćena prava koja su mu data, te se njih čak i ne može odreći, nažalost, ta se prava u BiH svakodnevno krše. Jedan od ključnih problema kada je u pitanju zaštita potrošača jeste neinformiranost samih potrošača.

Pravo potrošača na reklamaciju na kupljeni proizvod

Svaki potrošač ima pravo reklamirati kupljeni proizvod ili pruženu uslugu. To vrlo značajno pravo bilo je priznato potrošačima i prije donošenja Zakona o zaštiti potrošača kroz odredbe Zakona o obligacionim odnosima, odnosno odredbama kojima se reguliraju odgovornost za materijalne nedostatke te prava kupca.

Zakon o zaštiti potrošača ovo značajno ovlaštenje potrošača dodatno uređuje u odredbama članaka 18 – 20 precizirajući izbor koji potrošaču stoji na raspolaganju u slučajevima nedostatka na stvari/proizvodu:

(1) U slučaju nedostatka na proizvodu, trgovac je, na zahtjev i po izboru potrošača, dužan:

a) zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom;
b) vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne troškova vraćanja proizvoda s nedostatkom;
c) ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Nadalje, ove odredbe se ne odnose na proizvode sa garancijom (garantni list) te je, također, važno naglasiti da tek po iscrpljivanju prava na reklamaciju potrošač može koristiti druge pravne lijekove i institucionalne mehanizme zaštite koji mu stoje na raspolaganju.

Pravo na obrazovanje o pitanjima potrošača, pravo na informiranost te pravo na saslušanje i zastupanje osnovna su prava potrošača koja su u uskoj vezi sa osnovnim ljudskim pravima, i u skladu s tim svi potrošači trebaju da budu informisani i educirani čime će biti podstaknuti na ostvarenje svojih zakonom garantovanih prava.

Svaki potrošač treba da ima svoj stav u donošenju određenih odluka, posebno onih koje se tiču cijene određenih proizvoda. Iako postojeće odredbe zaštite prava potrošača pružaju visok stepen zaštite, u praksi je i dalje prisutno nesankcionisano kršenje zakonskih odredbi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s