Sve što trebate znati o prijavi radnika

Izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, poslodavci u FBiH će morati izvršiti prijavu zaposlenika u jedinstveni sistem porezne uprave najkasnije dan prije početka njegovog rada.

Zaposlenik se mora prijaviti dan prije nego što stupi na rad, a ugovorom o radu će se odrediti dan stupanja na rad, a odjava osiguranja najkasnije s danom prestanka rada zaposlenika.

Da li se u prijavi navodi dan njegovog stupanja ili dan prijave?

U obrascu JS 3100 postoje dvije rubrike; jedna je u sredini i odnosi se na početak rada zaposlenika, a druga je na dnu, tj. ima datum u koji se upisuje kad i ko je popunio prijavu; treći datum je datum prijema samog obrasca JS 3100 od porezne uprave.

Poslodavac će radniku u obrascu JS 3100 (treći dio obrasca redni broj 5) upisati datum kad će on početi raditi kod njega, a u četvrtom dijelu upisuje se datum popune i datum prijema tog obrasca. Ovakav način prijave će itekako prilikom inspekcijskog nadzora i kontrole prijavljenih radnika i rada nacrno pomoći inspektorima da uoče razne malverzacije kod poslodavca. Najčešće su pripremljeni ugovori o radu sa nepopunjenim datumom sklapanja ugovora koji unesu prije prezentiranja inspektorima.

Nadalje, postavlja se pitanje na koji način će se izvršiti prijava zaposlenika dan prije njegovog angažovanja ako firma posluje u Sarajevu, a njegovu prijavu žele izvršiti npr. u podružnici u Tuzli.

Ukoliko ta podružnica u Tuzli, mora odjaviti zaposlenika na dan kada prestaje raditi, a firma u Sarajevu u cilju da se ne prekida radni staž mora prijaviti radnika na taj isti dan kako bi ispoštovala „dan ranije prijave“, na koji način to ispoštovati kada se mora osigurati odjava da bi uradili prijavu do 2 sata u Sarajevu. Odnosno, ako je budući zaposlenik na birou, on prvo mora dostaviti birou ugovor o radu da bi ga odjavili, a tek onda dostaviti u firmu koja ga treba zaposliti. Da li je rješenje da radnik ne smije biti na radnom mjestu sve dok se ne prijavi? Odnosno, zaposlen je od 25. u mjesecu, prijava se vrši 26. u mjesecu, a zaposlenik se pojavljuje na radnom mjestu dan poslije.

Da bi se izbjegle nejasnoće, jedino porezna uprava može aktivirati prijavu po osnovu obraca JS 3100, tj. poslodavac je može unijeti u sistem, a samu ovjeru i aktivaciju takve prijave radi samo porezna uprava. Stoga, obaveza poslodavca je da popunjeni obrazac najmanje jedan dan prije početka rada preda poreznoj upravi, a kada će taj obrazac biti sproveden to nije odgovornost poslodavca. Kada se predaje obrazac JS 3100, poslodavac upisuje datum početka rada zaposlenika kod njega koji će biti različit (manje više uvijek je i bio različit) od datuma popunjavanja, tj. predaje obrasca.

Dakle, zaposlenik počinje sa radom 26. u mjesecu, a poslodavac će popuniti i u poresku upravu odnijeti obrazac JS 3100 najranije 25. u mjesecu, jer će zaposlenik početi raditi kod poslodavca onog dana kada poslodavac prijavi njegov početak rada, a ne kada je prijava prošla na fondove ili kada ju je porezna uprava unijela u bazu.

Novine koje su uvedene izmjenama ovog zakona zasigurno će dovesti do lakšeg kažnjavanja poslodavca kod kojeg je radnik započeo s radom, a nije bio prijavljen. Mada, s druge strane, ne vidimo njegovu praktičnu primjenu, pogotovo što se radniku mora uručiti kopija dokaza o prijavi u roku od 15 dana od dana njegovog zaposlenja.

Novi Zakon o radu FBiH je ponudio mnogo bolje rješenje jer je na poslodavcu teret dokazivanja da zaposlenik nije zaposlen kod njega ako ga inspekcija zatekne na radu bez ugovora o radu. Shodno toj odredbi, inspekcija poslodavcu može i mora narediti da sa takvim radnicima sklopi ugovor na neodređeno vrijeme i na taj način mnogo efikasnije suzbija rad nacrno, pogotovo što i sam zaposlenik plaća kaznu ako ga inspekcija zatekne na radu nacrno.

//poslovnisvijet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s